Ansvaret for legepladsen

Ansvaret for legepladsen ligger altid hos ejeren af legepladsen. Ansvaret kan ikke uddelegeres til andre.

Der kan i visse situationer opstå tvivl om ansvaret for legepladsen. Det er eksempelvis på legepladser, som er opført af en grundejerforening på kommunalt jord.
Her kan der blive tale om er solidarisk ansvar mellem grundejerforeningen og kommunen. Det stiller store krav til aftalegrundelaget mellem de 2 parter og til beskrivelse af hvem, der har ansvaret på legepladsen.

Love og regler

I Danmark er der en lov, der regulerer sikkerheden på legepladser, faldunderlag, multibaner, outdoor fitness og rullesport, som er offentligt tilgængelige.
Byggeloven er den lov, der regulerer legepladsudstyr. Under byggeloven ligger Bygningsreglementet BR18 som beskriver følgende:

BR18 Pkt. 16 Legeredskaber m.v., §358 Legepladser mv.
Projektering, udførelse, drift og vedligehold af legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignende, der er offentligt tilgængelige, skal ske, så der opnås
tilfredsstillende sikkerhed mod personskader.

I vejledningen til dette punkt, som vedrører legepladsudstyr, henvises til relevante standarder, som regulerer sikkerheden for de enkelte produktområder, og herunder også legepladsstandarderne.

Fra §358 – §367 kan du finde mere om emnet https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/16/Krav

Det kan dog være noget kompliceret for lægmand at forstå, da der er mange muligheder for fejlfortolkning.

DALPIN kan ofte være behjælpelig med forståelsen af love og regler for legepladser.

Standarder og standardiseringsarbejde

DALPIN er repræsenteret i Dansk Standards udvalg for ”Sikkerhedsbestemmelser for legepladsudstyr S-230”.

Som medlem i dette standardiseringsudvalg har vi mulighed for at præge legepladsstandarderne samt en række andre standarder, som hører ind under dette udvalg. Standarder, som handler om legepladser, er i en konstant udvikling. Der er hele tiden stillingtagen til fortolkning samt forslag til ændringer i standarderne for legepladssikkerhed.

Hos DALPIN har vi opbygget en meget stor viden om og erfaring med legepladser.

Det skyldes blandt andet vores store erfaring med inspektion og rådgivning på legepladser. Det er vigtigt for os, at vores kunder er klædt godt på, når I påtager jer  det ansvar, det er at drive en legeplads.

Derfor står vi altid klar med gode råd og viden om legepladssikkerhed.
Kontakt os hvis du har spørgsmål

Certificeret legepladsinspektør - standardiseringsarbejde S-230