Vælg en side

Lovpligtig hovedinspektion

Vi foretager den lovpligtige legepladsinspektion og hovedinspektion generelt i henhold til de gældende standarder som beskrevet i BR18, kpt. 16, §367

Inspektionerne foretages af alle offentligt tilgængelige redskaber. Det gælder både udendørs og indendørs redskaber. Offentligt tilgængelige redskaber er eksempelvis redskaber placeret på skoler, daginstitutioner, boligforeninger, grundejerforeninger, andelsboligforeninger, havnepladser, campingpladser mv.

Mange skoler og institutioner har efterhånden også redskaber indendøre, som i opbygning og funktion er at betragte som legeredskaber. De er også omfattet af standarderne for legepladsredskaber.

Formålet med hovedinspektionerne er at beskrive redskabernes sikkerhedsmæssige og vedligeholdelsesmæssige tilstand iht. gældende love og regler.

Vi er uddannet og certificeret i disse standarder og kan foretage den lovpligtige hovedinspektion indenfor disse standard-områder.

  • EN 1176:2008/2009: Legepladsredskaber installeret fra 2008/2009
  • EN 1176:2017: Legepladsredskaber installeret fra 2017
  • EN 1177: Faldunderlag inkl. test med HIC-faldkugle
  • EN-15312: Multisport
  • EN-14974: Rullesport / Skater
  • EN-16630: Outdoor Fitness
  • EN-16899: Parkour

Lovpligtig hovedinspektion/legepladsinspektion

Inspektionen omfatter foruden afvigelsesbehandling i forhold til gældende standarder, også rådtest, som udføres visuelt og med stiktest af overliggere og bærende konstruktioner. Der foretages stikprøvevis frigravning af nedgravede stolper, hvor inspektøren finder det relevant. Resultatet af kontrollen af stolper fremgår af inspektionsrapporten når råd konstateres.

Inspektionen omfatter også kontrol for, f.eks. snorefælder, hoved- og halsklemfælder, fingerfælder, udstikkende ståltråd eller andre forhold, der kan udgøre en fare for børn og hvor der hjemmel for de i forhold til gældende standarder.
Inspektøren gennemgår mundtligt de alvorligste afvigelser/fejl på pladsen med repræsentanten for den enkelte legeplads efter endt inspektion.

Løst faldunderlag vil blive visuelt vurderet i forhold til sammensætning af materialer. Der foretages dybdemålinger af alle underlag, og hvis det ikke er i overensstemmelse med krav, vil det blive anmærket i inspektionsrapporten.

Hvor der er opstillet redskaber med gummi-asfalt som faldunderlag, vil der blive inspiceret med syl i en 45 graders nedadrettet vinkel.

Vurderes faldunderlagene, uanset type, til at være for hårde, så vil de blive testet på stedet med en droptest. Kun hvis faldunderlaget er for hårdt vil der være en bemærkning om det i rapporten.

Risikovurdering

DALPIN® arbejder med risikovurdering af afvigelser (fejl/mangler) i forbindelse med inspektion uden merpris. Vi arbejder ud fra almindeligt kendte og anerkendte risikovurderingsprincipper.
Risikovurderingen bygger på anvendelsen af en risikomatrix som er opbygget med 5 x 5 modellen. Ud af det kommer en 5-trins skala, som udmønter sig i følgende farvekodede trin:

Vejledning til forståelse af risikovurderingen optræder som bagerste side i inspektionsrapporten. Det vil sige, at den altid er ved hånden når man sidder med en inspektionsrapport.

Eksempel på Hovedinspektion

Risikovurdering legeplads

Fast aftale på legepladsinspektion

Har du svært ved at huske hvornår I sidst har bestilt legepladsinspektion?

Så tilbyder vi at holde styr på det for dig:

* Du skal ikke huske på det og kan derfor bruge tiden på andre og – lad os indrømme det – mere spændende ting.
* Ingen forpligtelser, ingen binding.
* Vi kommer hvert år i samme måned og du overholder dermed kravene til hovedinspektion.

Vil du opsige aftalen, så skriver du bare en mail, og vi er lige gode venner af den grund.

Fast inspektionsaftale

Vi holder dig i hånden – hele vejen

Vi sender en ordrebekræftelse ca. 1 måned før inspektion. Inspektøren kontakter jer ca. 14 dage før på e-mail og oplyser om dato for inspektion.
Vi hilser på personalet inden vi går i gang og tjekker derefter legepladsen alene. Efterfølgende giver vi en mundtlig rapportering, hvis der er behov herfor.

Senest 14 dage efter inspektionen udarbejdes og fremsendes en inspektionsrapport i PDF-format, som i billeder og tekst beskriver redskabernes sikkerhedsmæssige tilstand.

DALPIN® tilbyder ligeledes en mulighed for at du kan kontakte os for at få klarlagt simple spørgsmål efter du har modtaget inspektionsrapporten. Det vil erfaringsmæssigt langt hen af vejen gøre et efterfølgende rådgivningsbesøg overflødigt.

Det koster selvfølgelig ikke ekstra – det er bare almindelig kundeservice.